Podsumowanie 2019 roku

Podsumowanie 2019 roku

Skuteczna polityka jest kwestią małych kroków i drobnych zdobyczy, które osiąga się dzięki wszechstronnej wiedzy, wytrwałości i konsekwencji w działaniu.

W pierwszy dzień Nowego 2020 Roku zapraszam Was na podsumowanie mojej działalności jako Radnego Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

styczeń

11-15 styczniabezpieczeństwo na drodze – interweniowałem w sprawie wprowadzenia ruchu wahadłowego z mobilną sygnalizacją świetlną na odcinku ulicy Wolności, pomiędzy PMP a Termami Cieplickimi.

30 styczniabudżet bez wniosków opozycji – wraz z Klubem Radnych PiS wnioskowałem o 650 tys. na podwyżki dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, 500 tys. zł na remont basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz 13 tys. na doradczynię laktacyjną.

luty

1 lutegoprawo do diety dla radnego nieobecnego – wraz z Klubem Radnych PiS sprzeciwiłem się uchwale dotyczącej rozszerzenia katalogu usprawiedliwień nieobecności radnych, co w konsekwencji umożliwia im zachowanie prawa do pełnej diety.

3 lutegozima zaskakująca drogowców – interweniowałem w sprawie zimy, która kolejny raz zaskoczyła drogowców na głównych arteriach Miasta.

13 lutegopoprawa warunków płacy i pracy pracowników MOPS – w ramach prac Komisji Rewizyjnej, której jestem Przewodniczącym, podjąłem się negocjacji w sprawie polepszenia warunków płacy i zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

marzec

6 marcaStatut Miasta Jeleniej Góry – po szczegółowej analizie projektu nowego Statutu Miasta Jeleniej Góry, przygotowanego jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, który poddany był analizie językowej, prawnej oraz analizie nadzoru wojewody dolnośląskiego, wskazałem na liczne błędy merytoryczne, redakcyjne i językowe, przez co doprowadziłem do zdjęcia projektu Statutu z porządku obrad i jego powrót do prac w ramach Komisji Statutowo-Organizacyjnej.

6 marcamożliwy podział i zbycie Placu Różanego – pomimo uwzględnienia wniosków mieszkańców ulicy Łomnickiej o wprowadzenie zakazu zabudowy Placu Różanego, który pełni funkcję rekreacyjną, zakwestionowałem pozostawioną w planie zagospodarowania przestrzennego możliwość podziału tego terenu i późniejszego zbycia.

15 marcakonflikt interesów w obsłudze prawnej Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej – zwróciłem uwagę na istniejący od wielu lat konflikt interesów w obsłudze prawnej, którą ten sam radca prawny świadczy zarówno dla władzy wykonawczej (Prezydenta Miasta), jak i dla władzy uchwałodawczej (Rada Miejska). Postulowałem o zapewnienie odrębnej od Prezydenta Miasta obsługi prawnej dla Rady Miejskiej.

kwiecień

8 kwietniawspółpraca władz Jeleniej Góry ze skrajnie nacjonalistycznymi władzami Tarnopola oraz Obwodu Tarnopolskiego na Ukrainie – zwróciłem uwagę Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry na fakt zacieśniania przez nich współpracy na szczeblu samorządowym ze skrajnie nacjonalistycznymi władzami Tarnopola oraz Obwodu Tarnopolskiego na Ukrainie, wbrew protestom jeleniogórskich środowisk kresowych.

29 kwietniadodatki do wynagrodzeń dla jeleniogórskich nauczycieli – w kontekście ogólnopolskiego strajku nauczycieli zaapelowałem do Prezydenta Miasta, aby udzielił wsparcia jeleniogórskim nauczycielom nie tylko poprzez polityczną agitację, ale również poprzez konkretne działania, takie jak – leżące w jego kompetencjach – zwiększenie dodatków motywacyjnych oraz za wychowawstwo. Jednocześnie ostrzegłem, że zapowiadane przez Prezydenta Jeleniej Góry wypłaty wynagrodzeń za czas strajku będą narażały dyrektorów szkół na zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

maj

9 majamożliwości współpracy Jeleniej Góry z Powiatem Jeleniogórskim w zakresie kultury, turystyki i sportu – w ramach posiedzenia połączonych komisji: Kultury Rady Miejskiej Jeleniej Góry oraz Sportu i Turystyki Rady Powiatu Jeleniogórskiego przedstawiłem koncepcję „Ambasadorów Karkonoszy”.

23 – 26 maja delegacja Jeleniej Góry w partnerskim mieście Cervia we Włoszech – wykorzystałem ten czas na zapoznanie się z ideą i korzyściami współpracy Jeleniej Góry z miastami partnerskimi, wśród których współpraca z Cervią trwa najdłużej. Ponadto była to okazja do wzajemnej wymiany poglądów z Prezydentem Jeleniej Góry oraz jego obozem politycznym w tematach, w których możliwe jest porozumienie ponad podziałami politycznymi.

czerwiec

6 czerwcaudaremnienie próby bezpodstawnego zasiedzenia miejskiej nieruchomości – podjąłem interwencję w przedmiocie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra, wobec której ówczesny dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów bezpodstawnie potwierdził rzekome posiadanie samoistne przez osoby trzecie, które miało doprowadzić do zasiedzenia tejże nieruchomości przez wspomniane osoby, a co za tym idzie do utraty majątku miejskiego.

25 czerwcabrak przedstawiciela Klubu PiS w prezydium Rady Miejskiej – wraz z Klubem Radnych PiS kolejny raz wnioskowałem o odwołanie jednego z wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jeleniej Góry, który nie należy już do Klubu Radnych PiS i powołanie na tę funkcję radnego Klubu Radnych PiS, jako przedstawiciela opozycji.

26 czerwcaodwołanie dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – w wyniku m.in. podjętej przeze mnie interwencji w przedmiocie udaremnienia próby bezpodstawnego zasiedzenia miejskiej nieruchomości, Prezydent Miasta Jeleniej Góry odwołał z funkcji dotychczasowego dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

lipiec

5 lipca – objąłem funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry.

5 – 10 lipcasprzeciw wobec rażącej podwyżki opłat za wywóz śmieci – wraz z Klubem Radnych PiS wystąpiłem przeciwko rażącej podwyżce opłat za wywóz śmieci. Jednocześnie wskazałem, że Jelenia Góra znajduje się w ścisłej czołówce miast o najwyższych kosztach opłat komunalnych w Polsce (wywóz śmieci, woda i ścieki, komunikacja publiczna, podatek od nieruchomości).

10 lipcaBezKresni 2019 – Wielka Zbiórka Krwi Pamięci Kresów – zainicjowałem oraz koordynowałem w ramach Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu kolejną edycję zbiórki krwi pamięci Kresów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej.

26 lipcaporządek obrad XI sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry ustalony z istotnym naruszeniem prawa – skierowałem do rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody dolnośląskiego uzasadnienie dla stwierdzenia nieważności i wstrzymania wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019 r., której porządek obrad został ustalony z istotnym naruszeniem prawa, a na której podjęto m.in. uchwały o rażąco wygórowanej podwyżce opłat za wywóz śmieci.

sierpień

20 sierpniawpływ reputacji spółek miejskich na wizerunek Miasta – interweniowałem w spółce komunalnej – Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. w sprawie skutków – wizerunkowych i materialnych – „usterki w systemie informatycznym”, w wyniku której kilka tysięcy odbiorców otrzymało nieprawidłowe, puste wydruki faktur. W tym samym czasie, ogólnopolskie media obiegła informacja o małżeństwie mieszkańców Jeleniej Góry, którzy otrzymali nieprawidłowy rachunek za wodę, opiewający na kwotę 1,4 mln zł.

wrzesień

3 września – w imieniu Klubu Radnych PiS wziąłem udział w oficjalnych miejskich uroczystościach, upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji złożyłem kwiaty pod Pomnikiem Mieczy Piastowskich.

5 wrześniawnioski opozycji do budżetu Miasta na 2020 rok – w imieniu Klubu Radnych PiS, w odpowiedzi na liczne prośby ze strony mieszkańców, skierowałem do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 21 wniosków do projektu budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2020.

11 września„Prosto z Mostu – Rozmowy o Regionie” w Radiu KSON – na zaproszenie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, wziąłem udział w pierwszej debacie z cyklu „Prosto z Mostu – Rozmowy o Regionie” w Radiu KSON. Gośćmi spotkania byli również Krzysztof Wiśniewski – Starosta Powiatu Jeleniogórskiego oraz Hubert Papaj – Radny Miejski. Rozmawialiśmy o bieżących problemach Jeleniej Góry i Regionu oraz szukaliśmy ich rozwiązań.

13 wrześniazegar na ul. 1 Maja – w kontekście trwającego Września Jeleniogórskiego poruszyłem temat zegara na ul. 1 Maja, który od lat wskazuje tę samą godzinę i jest coraz bardziej zaniedbany. Po moich wpisach w mediach społecznościowych, mobilizujących opinię publiczną, 31 października zegar został zdjęty do naprawy poprzez zaangażowanie prywatnych osób, pomimo wcześniejszych deklaracji władz Jeleniej Góry o gotowości partycypowania w kosztach jego utrzymania.

15 wrześniazegar z Baszty Wojanowskiej – w odpowiedzi na zarzuty, jakoby zegar uliczny z ul. 1 Maja stanowi własność prywatną (choć władze Miasta publicznie oferowały w poprzednich latach partycypowanie w kosztach jego utrzymania), wskazałem na kolejny, od wielu lat zaniedbany zegar, stanowiący tym razem własność Miasta.

22 wrześniainterwencja w sprawie naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego – na prośbę jednego z mieszkańców Jeleniej Góry podjąłem działania, zmierzające do złożenia przez niego skargi na Prezydenta Miasta w przedmiocie nieprawidłowości w naliczaniu przez Urząd Miasta Jeleniej Góry w ciągu ostatnich lat opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

24 wrześniainterwencja w sprawie zwrotu opłat za przedłużenie prawa do utrzymania miejsc na jeleniogórskich cmentarzach komunalnych – na prośbę jednego z mieszkańców Jeleniej Góry podjąłem działania, zmierzające do złożenia przez niego petycji w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych opłat za przedłużenie prawa do utrzymania miejsc grobów murowanych na jeleniogórskich cmentarzach komunalnych w latach 2011 – 2018 za okres kolejnych 20 lat.

październik

9 październikaJeleniogórski Budżet Obywatelski – w ramach trwającej kampanii informacyjnej i agitacji na rzecz poszczególnych projektów zwróciłem uwagę na fakt, że budżet obywatelski nie może stać się narzędziem wyręczania władz Miasta i urzędników w realizacji najpilniejszych potrzeb w poszczególnych dzielnicach, placówkach oświatowych, czy na ulicach. Środki na tego rodzaju działania powinny znaleźć się w miejskim budżecie. Każdy projekt zrealizowany ze środków pochodzących z budżetu partycypacyjnego powinien bowiem stanowić wzór sprawnej i terminowej realizacji oraz współpracy samorządu ze społeczeństwem, powinien być wizytówką społeczeństwa obywatelskiego Jeleniej Góry i wyrazem pomysłowości oraz kreatywności jego autorów.

listopad

11 listopada – w imieniu Klubu Radnych PiS wziąłem udział w oficjalnych miejskich uroczystościach, upamiętniających 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji złożyłem kwiaty pod Pomnikiem Niepodległość i Wolność.

19 listopadanieodpłatna pomoc prawna i obywatelska oraz edukacja prawna i mediacje w Jeleniej Górze – w wyniku podjętych przeze mnie działań w ramach Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, na mocy decyzji wojewody dolnośląskiego, począwszy od 2020 roku w Jeleniej Górze kontynuowana będzie kompleksowo nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska oraz edukacja prawna i mediacje, które prowadzę i koordynuję nieprzerwanie od 2014 roku.

29 listopadakonstruktywna reakcja opozycji na kolejną podwyżkę opłat komunalnych – w imieniu Klubu Radnych PiS złożyłem wniosek o zmianę proponowanych przez Prezydenta Miasta maksymalnych podwyżek stawek podatku i obniżenie ich dla mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, a jednocześnie podwyższenie stawki podatku od gruntów zajętych i wykorzystywanych na pola golfowe z proponowanych przez władze Miasta 0,01 zł na 0,70 zł od 1m2 powierzchni.

grudzień

5 grudniapodsumowanie 12 miesięcy prezydentury Jerzego Łużniaka – wziąłem udział w konferencji prasowej podsumowującej realizację najważniejszych założeń programu wyborczego Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, po upływie roku od jego zaprzysiężenia. Wskazałem, że w tym czasie, spośród 22 najważniejszych założeń swojego programu wyborczego, Prezydent Miasta zrealizował zaledwie jedno z nich.

18 grudniaskuteczny protest w sprawie współpracy Jeleniej Góry z nacjonalistycznymi samorządami Ukrainy – dzięki moim zdecydowanym działaniom, zakrojonym na skalę ogólnopolską, z porządku sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry zdjęto punkty dotyczące zawarcia umowy o partnerstwie z dwoma miastami na Ukrainie – Tarnopolem i Równem. W obu miejscowościach, rządzonych przez skrajnych nacjonalistów, upamiętniany jest Stepan Bandera, jeden z liderów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz przywódcy bezpośrednio odpowiedzialni za ludobójstwo na Kresach dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, dokonane na tysiącach Polaków oraz obywatelach innych narodowości

18 grudniaSamorządowa Karta Praw Rodzin nie dla Jeleniej Góry – Rada Miejska Jeleniej Góry odrzuciła głosami radnych Koalicji Obywatelskiej, radnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz jednego z radnych niezrzeszonych projekt uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Działając w imieniu Klub Radnych PiS złożyłem wspomniany projekt pod obrady Rady Miejskiej już we wrześniu. Nasz wniosek czekał na rzeczową debatę ponad 3 miesiące. W tym czasie wielokrotnie i na różne sposoby bezskutecznie starałem się usłyszeć, z czym władze miasta się nie zgadzają, jakich zmian oczekują, żeby wypracować wspólny projekt… Prezydent Miasta oraz jego obóz polityczny nie wykazali najmniejszego zainteresowania chęcią rozmowy, czy dyskusji, a tym bardziej możliwości działania wspólnie z opozycją na rzecz wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry.

20 grudniazakończenie kontroli realizacji umowy najmu komunalnego lokalu użytkowego przez Radę Przyjaciół Harcerstwa – w ramach prac Komisji Rewizyjnej, której jestem Przewodniczącym, przyjęto jednogłośnie protokół z kontroli realizacji umowy najmu lokalu użytkowego, przy ul. Wiejskiej 41b w Jeleniej Górze, stanowiącego mienie komunalne Miasta Jelenia Góra, zawartej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze na rzecz Stowarzyszenia Rada Przyjaciół Harcerstwa z siedzibą w Jeleniej Górze.

Pomiędzy tymi wszystkimi datami, odbyłem również dziesiątki spotkań, rozmów i gorących dyskusji, które – mam ogromną nadzieję – wkrótce zaowocują nowymi pomysłami i efektywnymi działaniami na rzecz wspólnoty samorządowej naszej wspólnej Jeleniej Góry.

A teraz – ruszam w Nowy Rok z nową porcją energii i zaangażowania!

2 komentarze

 1. Elżbieta Liber-Mogas pisze:

  Brawo…..interesujące byłoby gdyby każdy radny i prezydent takie sprawozdanie z podjętych działań wyborcom przedstawiał….może mieszkańcy zrozumieliby kto i w jaki sposób ich interesy prezentuje …..
  Być może bardziej świadomie wędrowaliby do wyborów….
  Gratuluję sukcesów…..a w temacie nieuzasadnionych nieobecności radnych jestem absolutnie za odebraniem prawa do pełnych diet…..
  ŻYCZĘ CIERPLIWOŚCI I POMYŚLNOŚCI W KOLEJNYM ROKU

  • Mariusz Gierus pisze:

   Bardzo dziękuję Pani Elżbieto za słowa, które motywują do dalszego działania. Pani oraz Pani najbliższym również życzę wszystkiego dobrego w 2020 roku. Pozdrawiam serdecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial